Vedtægter for Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Forening.

 

§ 1

Foreningens navn er Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Forening.

 

§ 2

Foreningens formål er:

At fremme og styrke den almene interesse for Lunderskov og omegns historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt at drive det Lokalhistoriske Arkiv.

At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede- og lydbåndsoptagelser, trykt materiale m.m. med tilknytning til Lunderskov og omegn, dens borgere, bygninger og arealer, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler.

Det indsamlede materiale er af ikke kommunal eller statslig herkomst.

 

§ 3

Det indsamlede materiale i Lunderskovområdet skal, i tilfælde af foreningens / arkivets ophør, afleveres til det lokale arkiv, under Kolding Stadsarkiv, til opbevaring.

 

§ 4

Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Forening er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA). De indsamlede arkivalier arkiveres efter et arkiveringssystem , der er godkendt af SLA. Foreningen og arkivet samarbejder med andre arkiver og beslægtede institutioner.

 

§ 5

Enhver der ønsker det, kan blive medlem af foreningen. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

 

§ 6

Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf de 8 vælges på generalforsamlingen. Arkivlederen ved Lokalhistorisk Arkiv er født medlem af bestyrelsen.    

 

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af foreningens regnskab.
  4. Forelæggelse af arkivets regnskab samt beretning om arkivets drift i det forløbne år.
  5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. Valgene gælder for 2 år.
  6. Valg af revisor + suppleant.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Fastsættelse af medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen.

 

  1. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse, for at give bestyrelsen mulighed for at beregne eventuelle konsekvenser af forslagene. Generalforsamlingen varsles 14 dage før afholdelse ved E- mail til medlemmerne og annonce i sociale medier og lokal ugeavis.

 

§ 8

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det skriftlig ønskes af: A, et flertal af bestyrelsen. B, en tredjedel af medlemmerne. Varsling som for ordinær generalforsamling.

 

§ 10

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næst formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.

 

§ 11

Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der overfor bestyrelsen og Kolding kommune er ansvarlig for arkivets drift, samlingens tilstand og deres benyttelse i henhold til S.L.A.s standardinstruks for arkivledere. Arkivlederen og den af Arkivets valgte kasserer fører regnskab over anvendelse af det fra kommunen indkomne tilskud, sørger for regnskabets revision hos de af foreningen valgte revisorer, samt udfærdiger en beretning over arkivets drift i det forløbne år. En genpart af regnskabet og af beretningen fremsendes til kulturudvalget i Kolding kommune.

 

§ 12

Foreningens kasserer er overfor bestyrelsen ansvarlig for foreningens indgåede kontingenter og deres anvendelse og fører regnskab derover. Anvendes beløb fra denne kasse til arkivets drift, skal beløbet fremgå af regnskabet som en udgift for foreningen og som en indtægt i arkivets regnskab.

 

§ 13

Foreningens formue og Arkivets driftsmidler skal opbevares på en konto i et pengeinstitut.

 

§ 14

Lokalhistorisk Forening og Arkiv forestår på kommunens vegne opbevaring og arkivering af det indsamlede materiale. Til dækning af udgifterne ved denne opbevaring og arkivering betaler kommunen til arkivet et årligt tilskud, som pristalsreguleres hvert år og fordeles efter Samvirket for Lokalhistorisk Arkivers fordelingsnøgle. Beløbet indsættes på arkivets NemKonto.

 

§ 15

Udover nævnte driftstilskud stiller kommunen arkiveringslokaler og andre nødvendige lokaler til rådighed. Ligeledes betaler kommunen de nødvendige udgifter til opvarmning og belysning samt rengøring af disse lokaler.

 

 

 

§ 16

De i § 14 og 15 nævnte aftaler mellem Kolding kommune og Lokalhistorisk Forening kan opsiges af en af parterne med 6 måneders frist til et regnskabsårs udløb.

 

§ 17

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når to tredjedele af de fremmødte stemmer for.

 

§ 18

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages efter en beslutning med to tredjedeles flertal af de fremmødte på en ordinær generalforsamling og skal bekræftes på en sædvanlig varslet ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal afgør spørgsmålet.

 

§ 19

I tilfælde af foreningens og Arkivets ophør overgår dens midler til Kolding Stadsarkiv.

 

§ 20

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2023

 

 

 

 

        Bestyrelsen.                                                             Dirigenten.

 

 

Del siden